Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-10

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı mimarlık mesleğini; mimarlık okulları, eğitim süreci, mezuniyet, meslek pratiği, sürekli mesleki gelişim yönleriyle ele alıyor ve eğitimden uygulamaya etkin olan tüm bileşenleri sürece dahil ederek mimarlık sorunlarına çözüm arıyor.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı, 2001 yılından itibaren, iki yılda bir düzenleniyor. Bu yılki kurultay, 13 Aralık’ta TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda tüm ilgili kesimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye’deki meslek eğitiminin altyapı ve kredilendirme sistemi farklılıklarına bağlı olarak değişen yeterliliklerde verilmesinin önüne geçilmesini hedefleyen ulusal bir akreditasyon sistemi MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu)  kuruldu. Mesleki yeterliliklerin belirlenmesi ve karşılıklı tanınması, mimar unvanı ve mimarlık mesleğini yapma yetkisi
kazanılmasının biçimi, koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesi için gerekli olan yasal zeminin oluşturulması sürecinde görev alacak olan MİMEKK (Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu) çalışmalarına başladı. Meslek mensuplarının meslek yaşamları boyunca yürütülen eğitim ve etkinliler yoluyla gelişimleri hedeflendi ve SMGM (Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi) hayata geçirildi. Yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi, tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi; nitelikli mesleki hizmetlerin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için “Türkiye Mimarlık Politikası” hazırlandı ve kamuoyuna sunuldu.

On sekiz yıllık deneyim ve birikimi ile 13 Aralık 2019 tarihinde onuncusu düzenlenecek olan Mimarlık ve Eğitim Kurultayının teması “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” olarak belirlendi; tema kapsamındaki konuların değerlendirilmesi amacıyla kurultay hazırlık sürecinde Mimarlık Mesleğe Kabul, Sürekli Mesleki Gelişim ve Türkiye
Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayları düzenlendi.

Unvan ve mesleği yapma yetkisi kazanılmasının koşulları ve yetkili kurullarının tanımlanabilmesine yönelik çalışmaların geliştirilmesi hedefiyle 18 Eylül 2019 tarihinde “Mimarlık Mesleğe Kabul Çalıştayı”; mimarlık eğitimine yönelik ulusal bir politika metninin oluşturulması ve eğitimin kalitesini sağlayıcı asgari müştereklerin çerçevesinin
oluşturulması hedefiyle 20 Eylül 2019 tarihinde “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalıştayı”; mimarların bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayan yaşam boyu öğrenme sürecinin geliştirilebilmesi hedefiyle 25 Eylül 2019 tarihinde “Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayı” gerçekleştirildi.

2017 yılında “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması ile gerçekleştirilen dokuzuncu Mimarlık ve Eğitim Kurultayı ile Mimarlık Mesleğe Kabul, Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası ve Sürekli Mesleki Gelişim Çalıştayları ışığında; ülkemizde ve dünyada eğitim ortamını etkileyen gelişmelerin irdelenmesi, mesleki yeterlilik koşullarının geliştirilmesi, mimarlık eğitiminin temel ilkelerinin ve felsefesinin değerlendirilmesi amacıyla Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-10 “Mimarlık, Mesleki Gelişim ve Eğitim Politikaları” temasıyla 13 Aralık 2019 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binasında düzenlenecek.

Mimarlığın ve mimarlık eğitiminin her yönüyle irdeleneceği, sorunların ele alınarak çözüm önerilerinin aranacağı kurultay mimarlık meslek ortamının yanı sıra tüm ilgili kesimlerin katkılarıyla zenginleşecektir.

Etkinlik programı ve detaylı bilgi için tıklayınız.