“Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması

“Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler” Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması, bir yerleşmenin çeperinde bulunan kırsal alanı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak alanın mevcut değerlerini (doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik) yaşatan ve potansiyel değerlerini geliştiren önerileri bekliyor.

Kent ve kentleşme açısından, toplumsal, ekolojik, ekonomi-politik ve kır-kent ilişkilerine dair bilinenler ya da olup bitenin yanı sıra son günlerde, yerel yönetimlerin kırsalı farklı planlama eğilimi ile yerel değerler üzerinden sektörel ekonomik faaliyet girişimlerinde bulunduğu gözlemleniyor. Bu bağlamda, günümüz yerleşmelerinde kendi kendilerine yetebilme gerekliliği, yerleşimlerin çeperindeki kırsal alanları ile bütünleşen fiziksel ve işlevsel bir disiplinlerarası organizasyonun kurulması ve model önerilerinin geliştirilmesi gereği ortaya çıkıyor.

Yaşayan Kentler Platformu’nun öncelikli çalışma konularından biri olan “Sürdürülebilir Kentsel ve Kırsal Kalkınma Projeleri”ni oluşturma başlığı kapsamında, bulunduğu coğrafyanın doğal, tarihsel, kültürel ve ekonomik değerlerini koruyarak kalkınan, kır-kent birlikteliği modelinin oluşturulması amacıyla Yaşayan Kentler Platformu, “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler Ulusal Öğrenci Fikir Projesi Yarışması”nı açtı.

Bir yerleşmenin çeperinde bulunan kırsal alanın, bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak, mevcut değerlerini (doğal, kültürel, tarihsel, ekonomik) yaşatarak korumak ve bölgenin potansiyel değerlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışma, bir yandan da farklı meslek alanlarında eğitim alan öğrencilerin kırsala dair düşünmesi, bunu yaparken disiplinlerarası ortak, çoklu çalışma alanlarının birlikteliğinin özendirilmesi, kırsal kalkınma konusunda üretmesinin teşvik edilmesi ve katılımcıların yeniye, güncele dayalı fikir ve önerilerinden yerel yönetimlerin
yararlandırılması hedefleniyor. Bu doğrultuda;

 • Kırsal yerleşim(ler)in kendine özgü karakterini (tarihi, doğası, demografik yapısı, ekonomik faaliyetleri, gelenekleri, özgün yerleşim dokusu ve mimari özellikleri, kıyı alanları ve kullanım özellikleri, su kaynakları, altyapı, ulaşım, enerji kaynakları, mevcut idari yapılanma ve kurumsal örgütlenmesi vb.) analiz ederek, bütüncül olarak ele alan kırsal kalkınma stratejisinin önerilmesi,
 • Bu stratejinin kırsal ekolojinin süreklilik / geçişlilik ilişkilerinin gözetildiği, biyolojik çeşitliliğinin korunduğu, üretim kültürünün araştırıldığı, esnek, yenilikçi yöntem
  ve senaryoları içermesi,
 • Bu kapsamda; yerel yönetimlere kırsal kalkınma için yol gösterici, uygulanabilir, kırsal üretime ilişkin işletme / yönetim ve sürdürülebilirlik konularına yer veren bir yönetim planına sahip ve kırsalın özgünlüğünü koruyan, yaşam kalitesini iyileştirirken ekonomik canlılığı da gözeten yenilikçi ve katılımcı bir modelin oluşturulması amaçlanıyor.

Öncelikle, yarışmanın başlığı olan “Kırsal Değerleriyle Yaşayan Kentler” kavramına uygun olarak ve yarışmanın amacı ile de bütünleşir biçimde seçilen çalışma alanında bir kırsal kalkınma stratejisi ve buna dayalı bir model önerisi isteniyor, bu kapsamda üretilecek fikirlerin,
“müdahale” ya da “karakter alan” tanımlamalarına da yer veren, yol gösterici nitelikte uygulanabilir bir çalışma olması bekleniyor.

Kır-kent birlikteliğini gözetmek koşulu ile yer seçimi konusunda serbest olan yarışmacılardan;

 • Ekonomik ve sosyal canlılık sağlanması, faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yeni istihdam ve
  üretim alanlarının oluşturulması (Ekolojik ve kadim üretim süreçleri gözetilerek)
 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Kırsalın kültür ve kimliğinin korunması ve görünürlüğünün arttırılması,
 • Yalnızca fiziki mekanların kalitesini geliştirmekle sınırlı kalmayan, kırsalın geleceğine yön verebilecek stratejik önerileri içeren, müdahale araçlarını geliştirilen bir kavramsal çerçevenin
  kurgulanması,
 • Yerel mimari dokuya saygılı, koruma-kullanma dengesini sağlayan öneri ve kararların oluşturulması,
 • Yerel aktörlerin aktif katılımını öngören, dezavantajlı gruplara saygılı mekansal tasarımların ve uygulama önerilerinin oluşturulması bekleniyor.

Katılımcıların mimarlık, şehir planlama, bölge planlama, peyzaj mimarlığı, ziraat (tarım), sosyoloji, ekonomi vb. bölümlerde 3. veya 4. sınıf lisans eğitimlerine devam ediyor olmaları gerekiyor. Yarışmaya katılacak ekiplerin, farklı uzmanlık alanlarının bilgisini birleştiren bütüncül bir perspektifle konuyu ele alan bir çalışma yöntemini izlemesi tercih ediliyor.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Sorular için son tarih: 16 Eylül 2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Cevapların ilanı: 23 Eylül 2020
Proje teslim son tarih ve saati: 06 Kasım 2020 (saat: 23.59 GMT +3)
Jüri değerlendirme tarihi: 20 Kasım 2020
Sonuçlarının açıklanma tarihi: 27 Kasım 2020
Kolokyum ve sergi açılış tarihi: 05 Aralık 2020

Jüri
Prof. Dr. Zekai Görgülü, Mimar, Şehir Plancısı (Jüri Başkanı)
Bahattin Yücel, 54. T.C. Hükümeti Turizm Bakanı
Neptün Soyer, İzmir Köy-Koop. Yönetim Kurulu Başkanı
Feridun Duyguluer, Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı
Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Ziraat Mühendisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Dr. Ayşegül Oruçkaptan, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı
Ayşe ÜNAL, Şehir Plancısı, Türkiye Belediyeler Birliği İmar ve Şehircilik Danışmanı

Ödüller
1. Ödül: 5.000 TL
2. Ödül: 2.500 TL
3. Ödül: 1.500 TL
Eşdeğer Mansiyon Ödülleri: 3 x 1.000 TL