Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, belirlenen alanda, alanın taşıdığı çok yönlü ve çok katmanlı potansiyellerin değerlendirilmesi ile toplumsal, fiziksel ve görsel olarak kent merkezindeki doğal ve kültürel yaşam çevreleri ile bütünleşen, yaşayan ve yaşam kalitesi yüksek bir kentsel açık alan kazanmayı hedefliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, yere özgü, kentin birikimi ve belleği ile birlikte günümüz planlama ve tasarım yaklaşımlarına da ışık tutabilecek, sürdürülebilir, işlevsel ve yenilikçi çözümleri öne çıkaran yaklaşımlar ile geliştirilmiş projelerin ortaya koyulmasını hedefliyor.

Belirlenen çerçevede yarışma alanı için öncelikle, ölçekler arası ilişkiler kurularak, yarışmaya konu kentsel boşluğun kentin kamusal bir
parçası haline getirildiği; yerin niteliğine uygun, yapısal ve doğal unsurların dengeli bir şekilde kullanıldığı; kent kimliği, tarihsel birikim, toplumsal bellek ve yaşam kültürü gibi kentin geçmişini önceleyen kavramların dikkate alındığı; Asi Nehri’nin karşılıklı iki yanında yer alan Antakya Köprübaşı alanı ile Cumhuriyet Meydanı ve bu alanları çevreleyen, kentin tarihini somut olarak belgeleyen tescilli ve korunması gereken yapılar ile bunlar arasındaki ilişkilerin kapsandığı, buradaki yapılı çevre kimliğinin sürdürüldüğü ve gözetildiği; Asi Nehri’nin ayırdığı eski ve yeni kent merkezlerini güçlü bir biçimde ilişkilendirirken, nehrin çeperinin bütünleştirici bir çerçevede su mekânı karakteri ile ele alındığı; toplumun her kesimini içeren, dezavantajlı kesimlere öncelik veren, sosyal, kültürel, sınıfsal ve her türlü ayrımı yok sayan, farklı zamanlarda da kullanılabilir, evrensel ve kapsayıcı düzenlemelerin yapıldığı; katılım, şeffaflık ve ortak akılla karar alma yaklaşımını benimseyip odağına yerleştiren, kamusallığı ve hakçalığı önceleyen, demokratik, toplumsal ilişkileri güçlendirerek geliştiren ve kentsel yaşam kalitesini artıran; yaya odaklı ulaşımı merkezine alarak, yaya ve araç trafiğini alternatif ulaşım türlerini de düşünerek planlı bir şekilde yönlendirilen; alanın içinde bulunduğu coğrafi bağlamı ve doğal süreçleri bir bütün olarak gören,
kenti hem ayıran hem de bütünleştiren bir unsur olarak var olan mevcut su ekosistemini alanın ekolojik, fonksiyonel ve görsel bir unsuru olarak değerlendiren; alan içindeki biyolojik çeşitliliği destekleyecek tasarımlarla kentsel ekolojik alanların ve peyzajın süreç ve döngülerinin kent içinde devamlılığını sağlayan, bu çerçevede küresel iklim değişikliğine dirençli kentler yaklaşımıyla Asi Nehri ile bütünleşik, kentsel ısı adası oluşumunu ve alandaki karbon ayak izini azaltmaya yönelik yenilikçi yaklaşımları ortaya koyan, yağmur suyu yönetimini dikkate alan doğa tabanlı çözümler üreten bir yaklaşım geliştirilmesi bekleniyor.

Yarışmaya katılım için TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası’nın meslekten men cezalısı durumunda bulunmayan en az birer üyesini ekipte bulundurmak gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Son soru sorma tarihi: 13 Ağustos 2021
Yanıtların ilanı: 17 Ağustos 2021
Projelerin son teslim tarihi: 19 Ekim 2021
Posta ile teslim alım için son tarih: 22 Ekim 2021
Jüri değerlendirmesi başlangıç tarihi: 28 Ekim 2021

Jüri
Ömer Selçuk Baz, Mimar
Ahmet Zekai Görgülü, Mimar
Ersen Gürsel, Mimar (Jüri Başkanı)
Seher Demet Kap Yücel, Peyzaj Mimarı
Saadet Tuğçe Tezer Çılğın, Şehir Plancısı

Ödüller
1. Ödül: 125.000 TL
2. Ödül: 100.000 TL
3. Ödül: 75.000 TL
1. Mansiyon: 40.000 TL
2. Mansiyon: 40.000 TL
3. Mansiyon: 40.000 TL
Satın Alma: Toplam 45.000 TL (Jüri inisiyatifindedir)